" > درباره - کلینیک امراض جلدی دوکتور محمد عارف عابد
X
تبلیغات
رایتل

کلینیک امراض جلدی دوکتور محمد عارف عابد

منزل فوقانی فاضل عصری درملتون پاینتر از چوک جوار مارکیت الکوزی کوته سنگی میرویس میدان کابل افغانستان شماره تماس : 0786005356

تصویر روز

فالنامه حضرت حافظ

درباره

دوکتور محمد عارف

متخصص امراض جلدی زهروی

آدرس معاینه خانه

کابل پاینتر از چوک کوته سنگی منزل دوم فاضل عصری درملتون

شماره تماس

۰۷۸۶۰۰۵۳۵۶

متولد ۱۳۵۳ در شهر کابل بوده که در سال ۱۳۶۸ از لیسه عالی نادریه فارغ و شامل دانشکده معالجی انستیتوت طب کابل گردید در سال ۱۳۷۸ بعد با وقفه دوساله که نظر به شرایط خراب جنگی و تعطیل دانشکده فارغ گردید و تاسال ۱۳۸۰ در یکی از شفاخانه مهاجرین در پیشاور پاکستان ایفای وظیفه نموده در سال ۱۳۸۱ شامل پروگرام تخصص جلدی در سرویس جلدی و زهروی شفاخانه عاجل ابن سینا گردید درجریان پروگرام تخصص در سال 1384با استفاده از بورس تحصیلی که توسط JICA تمویل میگردید بعد از انتخاب از طریق رقابت آزاد عازم کشور تایلند و شهر بنگاک گردیده و مدت یک سال در انستیتوت امراض جلدی آن شهر در جمع 29 داکتر جلدی از کشورهای مختلف به کسب علم جلدی پرداخته و در سال 1385 دوباره به وطن مراجعه نموده و جهت خدمت بیشتر به هموطنان به تداوی مریضان جلدی پرداخت در سال 1386 پروگرام تخصص را تکمیل و بعد از دفاع مونوگراف با اخذ 100 نمره  حیث متخصص جلدی وزهروی به جامعه تقدیم گردید در سال 1388 با دوکتور غلام جیلانی  نقشبندزاده که خود متخصص امراض جلدی و زهروی بوده و در سال 1387 در انستیتوت امراض جلدی تایلند تحصیل نموده بود به ایجاد نخستین شفاخانه جلدی و زیبایی در افغانستان و در شهر کابل اقدام نمودند که بعد از طی مراحل رسمی در سال 1389 شفاخانه جلدی و زیبایی روز را رسمآ افتتاح نمودند