" > تداوی داغ و یای لکه جوانی دانه - کلینیک امراض جلدی دوکتور محمد عارف عابد
X
تبلیغات
رایتل

کلینیک امراض جلدی دوکتور محمد عارف عابد

منزل فوقانی فاضل عصری درملتون پاینتر از چوک جوار مارکیت الکوزی کوته سنگی میرویس میدان کابل افغانستان شماره تماس : 0786005356

تصویر روز

فالنامه حضرت حافظ


جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب بوجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیاد زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد.

علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه

عواملی که سبب لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است:

1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است.

2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها)

3 . عدم حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه

4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند.

5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه

6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتمال مصابیت به داغ جوانی دانه بیشتر میاشد.

7 . ارثیت: بعضی اشخاص از نطر ارثی مساعد به بوجود آمدن اسکار میباشند که نزد چنین اشخاص احتمال ممصابیت به سکار یا داغ جوانی دانه بیشتر میباشد.

اشکال داغ یا لکه جوانی دانه

لکه های هموار

این لکه ها که اکثرآ برنگ قهویی یا نصواری تیره بوده بیشتر نزد اشخاصی که دارای جلد تیره دارند و همچنان نزد کسانی که بیشتر به شعاع آفتاب مواجه میگردند دیده میشود قابل یاد آوریست که اکثر ادویه که در تداوی جوانی دانه استفاده میگردد سبب افزایش حساسیت جلد در مقابل آفتاب گردیده و مواجه شدن به شعاع آفتاب سبب ایجاد التهاب و بوجود آمدن لکه ها میگردد یان لکه ها که بعنوان لکه های بعد از التهاب یا د میگردند اکثرآ مو قتی بوده و با مرور زمان بهبودی میابند.

سکار های فرورفته :

این لکه ها اکثرآ در اثر دستکاری جوانی دانه بوجود  آمده  به اشکال مختلف میباشند که بنام های

  • Boxcar scar
  • Icepeck  scar
  • Rolling scar

یاد گردیده که نظر به شکل این داغ ها نامگذاری گردیده و اکثرآ در اثر التهاب جلد و سپس اتروفی یا ضمور جلد بوجود میایند این که ها در صورت عدم تداوی بصورت دوامدار باقی مانده و با تداوی های دوایی بهبودی نمیابند. اما با پروسیجر های تداوی قابل بهبودی میباشند.

داغها یا سکار های برجسته جوانی دانه

اگر چه بوجود آمدن این نوع سکار بعد از جوانی کمتر دیده میشود ولی در صورت موجودیت خیلی بدشکل بوده و تداوی آن مشکل میباشد این نوع داغ جوانی دانه بدو نوع میباشد سکار هایپرتروفیک (‌صرف در محل جوانی دانه بوجود آمده کمی برجسته بوده و رشد کمتر دارد)‌  و کیلوید که این داغها بیشتر برجسته بوده و نسبت به محل بخار جوانی دانه بیشتر رشد میکنند و گاهی توام با خارش و سوزش میباشد برداشتن این شکل سکار اکثرا سبب بدتر شدن شکار گردیده و سبب بوجود آمدن کیلوید بزرگتر میگردد.

تداوی داغ یا سکار جوانی دانه

تداوی جای یا داغ جوانی دانه چالش بزرگی بوده البته اکثرآ به تداوی های معمولی جواب نمیدهد اما میتود های تداوی جدید که برای تداوی داغ و یا سکار جوانی دانه پیشنهاد میگردد نظر به نوع داغ یا سکار،‌ توقعات مریض از تداوی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار فرق میکنند .

لایه برداری کیمیاوی

یکی از میتود های جدیدی تداوی داغ یا سکار جوانی دانه است که برای اولین بار در افغانستان و فعلآ در کلینک ما صورت میگرد بر علاوه اینکه این جهت تداوی داغ ها یا سکار جوانی دانه صورت میگیرد در جوانی دانه فعال نیز توصیه گردیده و سبب بهبود دراماتیک آن میگردد در این میتود تداوی که در کلینیک توسط متخصص جلدی صورت میگیرد اسید های مختلفی با غلظت های مختلف بکار رفته و به مدت زمان معین بالای جلد تطبیق گردیده و بعدآ مریض صورت خودرا میشوید این عمل سبب پوسته ریزی گردیده که نظر به عمق لایه برداری متفاوف میباشد و سبب جدا شدن طبقات سطحی تا عمیق جلد نظر به نوع اسید های تطبیق شده و مدت زمان تماس آن با جلد میباشد.

میکرو درمابریشین

 که توسط ماشین مخصوص صورت گرفته و طبقات سطحی جلد توسط ماشین مخصوص از سطح جلد جدا گردیده و سبب میشود تا جلد هموار گردد استعمال این ماشین ضرورت به متخصص ماهر که در استعمال آن تجربه داشته باشد دارد

عملیات های جراحی

الف . سبسیژن : که توسط متخصص جلدی با سوزن های مخصوص میگیرد

ب . پینچ گرافت : برداشتن داغ های فرورفته و جاگزین گردن آن با جلد سالم از عقب گوش در صورت که داغ کمتر از 1 ملی متر باشد تنها برداشتن داغ با آله پینچ و ترمیم دوباره جلد سبب بهبود ی میگردد.

ج. لیزر درمانی : با ماشین های فراکزیل و آی پی  ال و اربیم اندی یاگ صورت میگیرد و سبب بهبود این داغ ها میگردد  در داغ های برجسته میتوان از لیزر های پی دی ال استفاده نمود

 زرق کولاژن

در واقعات استثنایی که مریض  نخواهد از طریق های انواسیف دیگر استفده نماید توصیه شده ولی تاثیرات آن موقتی بوده 6 الی 8 ماه بعد به حالت اولی بر میگردد و صرف برای تداوی داغ های فرورفته استطباب دارد

زرق ستیروید

در واقعات داغ های برجسته و کیلوید استطباب دارد

 


نوشته شده در تاریخ 1390,01,21 توسط دوکتور محمد عارف عابد